Ensimmäinen valtuustoaloitteeni uuden valtuustokauden alussa liittyi tärkeään teemaan


Lasten ja nuorten hyvinvointiin"Kaupunginvaltuutettu Marjo Vacker teki Liike Nyt Vantaan historian ensimmäisen valtuustoaloitteen aiheella ”Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut osaksi peruskoulujen oppilashuoltoa”Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastojen mukaan jopa joka neljäs lapsi ja nuori kärsii mielenterveysongelmista. Osalla oppilaista ongelmat ovat niin pahoja, ettei koulunkäynnistä tule mitään. Covid-19 pandemia on nostanut nämä ongelmat jo aiempaa huolestuttavammalle tasolle.

Matalankynnyksen palveluna, ilman ajanvarausta toteutettava palvelu tulisi saada juuri sinne missä lapset ja nuoret ovat, kouluihin. Lapsella ja nuorella tulisi olla kesken päivän mahdollista saada kontakti ammattihenkilöön ilman varsinaista ajanvarausta. Tilanteet kouluissa ovat oppilashuollon tiimoilta erittäin kuormittuneita ja usein myös ajanvarausta tarvitaan kohtaamiseen.


Tällä psykiatrisen sairaanhoitajan mallilla mahdollistaisimme kynnyksettömän palvelumallin lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisyyn ja akuuttitilanteiden tavoittamiseen. Avun saamisen tulisi olla käden ulottuvilla ja apua tulisi olla mahdollista hakea ilman huomion herättämistä. Kaikilla ei ole ihmistä tai paikkaa missä tai kenelle puhua. Puhuminen vaikeista asioista on pelottavaakin.

Tiedämme jo entuudestaan kuormittuneista mielenterveydenpalveluista, joihin emme pysty vastaamaan halutun aikaikkunan sisällä. Erityisesti aikojen saamattomuus tai pitkittyminen lisää lasten ja nuorten turhautumista, tämä tuo mukanaanluottamuspulaa sekä palveluiden piiriin hakeutumisessa pyörii vielä epätietoisuus, vaikkakin mielenterveyden tietoisuutta on lisätty. ”Vanha stigma”, häpeällinen ajattelumalli on myös meidän tehtävänämme poistaa, oikeanlaisilla toimilla.


Psykiatrinen sairaanhoitaja tulisi olla myös esimerkiksi chat- ja/tai whatsapp-palvelun kautta tavoitettavissa, mikäli lapsi tai nuori kokee sen olevan mieluisampi yhteydenottotapa alkuun. Tämän kautta ammattilainen pystyisi arvioimaan tilannetta jo ennakkoon, rohkaisemaan lasta/nuorta hakeutumaan vastaanotolleen. Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu kouluissa voitaisiin toteuttaa osittain kiertävänä toimintamallina.

Kun yhteiskunnassa panostetaan kasvavaan sukupolveen, voidaan vaikuttaa siihen, että he saavat mahdollisuuden ehjään ja terveeseen pohjaan elämälle myös mielenterveydessä. Myös lasten ja nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisyyn panostamisella ehkäisemme ketjureaktiota. Jos lapsi tai nuori voi huonosti, vaikuttaa se myös perheeseen ja ympäristöön, jolloin vastassa saattaa olla myöhemmin myös huoltajien mielenterveys -ja/tai päihdeongelmat. Muutamissa kaupungeissa/kunnissa tämä ollut jo käytössä jonkun aikaa ja tämän on osoitettu olevan erittäin tarpeellinen.


Vantaan peruskouluihin myös ruotsinkieliset koulut mukaan laskettuna, jakautuminen kymmenellä (10) psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssilla saataisiin keskimäärin 4,6 koulua yhtä vakanssia kohti, mikäli laskennassa on käytetty yhteensä 46 Vantaan peruskoulua. Tämä tarkoittaisi sitä, että jokaisessa koulussa olisi viikoittain, ainakin yhtenä päivänä psykiatrisen sairaanhoitajan läsnäolo. Toki tämä vaatii tarkempaa tarkastelua asian edetessään sekä tulisiko palvelu lisätä alkuun tietyille luokka-asteille ja tiedossa oleville haastaville suuralueille?

Varmastikin lähes jokainen meistä haluaa turvata lasten ja nuorten ehjän kasvun myös Vantaalla, Suomen 4. suurimmassa kaupungissa on nyt mahdollisuus tehdä konkreettisia tekoja ja panostaa väestömme hyvinvointiin, kasvavaan sukupolveen. Tämä on yksi tärkeimmistä investoinneista, mikä maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.


Marjo Vacker, kaupunginvaltuutettu

Kaupunginvaltuusto

 


 

Toukokuu 2022


2. varavaltuutettu Marita Knevel, luokanopettajana on ollut huolestunut Vantaan veto- ja pitovoimasta opettajaresursseissa. Hän laati kyseisen aloitteen, minkä jätimme valtuustoryhmänäMääräaikaisten opettajien ja avustajien kesäkeskeytyksen ja -loman palkka


Koko lukuvuoden työt tehneille määräaikaisille opettajille on maksettava jatkossa palkka myös kesäkeskeytyksen ajalta, vaikka viranhaltija palaisikin töihin, ja että sama käytäntö ulotetaan myös muuhun koulun henkilökuntaan kuten koulunkäyntiavustajiin.


Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa työskentelee joka vuosi viransijaisia, jotka on palkattu päiväkoteihin ja kouluihin töihin koko lukuvuodeksi, mutta jotka eivät saa kesäkeskeytyksen ajalta palkkaa. Määräaikaisten opettajien kesälomista on käyty vilkasta keskustelua myös valtakunnallisesti. Toivomme, että täällä Vantaalla voimme löytää ratkaisuja myös kuntatasolla.

Määräaikaisten opettajien ja avustajien kesän palkattomuutta perustellaan sillä, että kaupunki voi palkata sijaisen enintään viranhaltijan poissaoloajaksi. Esimerkiksi OAJ:n mukaan tämä lain tulkinta on virheellinen ja kunta voi halutessaan maksaa palkkaa viranhaltijan lisäksi myös sijaiselle.

Hyvien työantajakäytäntöjen edistäminen on vahva viesti kaupungin opetus- ja kasvatusalan työntekijöille. Tämä helpottaa pätevien ammattilaisten rekrytoinnissa ja on myös kaikin tavoin reilua.

Liike Nyt valtuustoryhmä esittää koko lukuvuoden työtä tehneille määräaikaisille opettajille ja muulle tärkeälle koulutyötä tukevalle henkilökunnalle palkan maksamista myös kesäkeskeytyksen ajalta, vaikka viranhaltija palaisikin töihin.


Liike Nyt valtuustoryhmä

Niina Nummela, Marjo Vacker, Antti Suni, Knevel Marita

 

 


Kesäkuu 2022

 

Liikennepuisto Vantaalle

 

Liikenneturvallisuuden toteuttaminen Vantaalla kaupunkikehittymisen ohella

Vastaavanlainen liikennepuisto on toiminut naapurikaupungissa, Helsingissä jo vuodesta 1958.

 

Liikennekaupungin perusideana on toteuttaa liikennekasvatusta. Toiminnalla tavoitetaan myös sosiaalistentaitojen kehittymistä liikennetaitojen ohella. Perheillä olisi myös mahdollisuus harjoittaa liikennekasvatusta yhdessä, kuten Helsingistä vuosikymmenten kokemukset kertovat sen olleen loistava yhteinen vapaa-ajan vietto. Samaan aikaan kiinnostava, innostava ja turvallinen. Myös kaupunkimme kasvatus- ja opetustoimi voisivat hyödyntää myös kyseistä toimintaa.

 

Vantaalle oman liikennekaupungin perustaminen ei ole mahdotonta. Sijainti tulee olemaan yksi merkittävistä asioista, jonne olisi helppo tulla eri puolilta Vantaata sekä kehyskuntia. Tällä hankkeella olisi mahdollisuus tavoittaa myös naapurikuntia sekä toteuttaa erilaista yritys- ja järjestöyhteistyötä

 

Esitämme että Vantaan kaupunki kartoittaisi tarkoitukseen sopivan paikan sekä tarvittavat yhteistyökumppanit.

 

Vantaalla 20.6.2022

Marjo Vacker Liik.

Juha Järä PS

Stefan Åstrand Rkp.

Mika Kasonen Kok.

 

 


Elokuu 2022

 

Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen Vantaalla ennen hyvinvointialueelle siirtymistä 

 

Aiemmin Vantaalla on toteutettu etsivää vanhustyötä ainakin hankemuodossa vuoteen 2021 

 

Ajankohtainen tilanne myös ikääntyvän väestömme osalta on huolestuttava ja kaikki mahdollinen tuen tarjoaminen myös heille on selvitettävä. Etsivän vanhustyön osalta myös ennakoiminen on prioriteeteissa kärjessä ja tällaisella pysyvällä toiminnalla pystyisimme reagoimaan jo hyvissä ajoin niihin haastaviinkin tilanteisiin.  

 

Liian moni ikäihminen on niin sanottua ”hiljaista kansaa”. Heille etsivän vanhustyön tuottama palvelu olisi erityisen tärkeää. Etsivä vanhustyöllä olisi perusteet myös heille, ketkä ovat palveluiden ulkopuolella ja tavoittaminen haastavaa, vaikka tarvetta tuelle olisikin 

 

Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen 

 

Esitän, että Vantaan kaupunki tekisi selvityksen kyseisen palvelun osalta ja kartoittaisi pysyvän toiminnan ratkaisuja jo ennen Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle siirtymistä 

Tarkennan vielä, että palvelu integroitaisiin osana Vantaan kaupunkia. Kaupungilla olisi palvelusta seuranta- ja palvelunjärjestämisvastuu, vaikka palveluntuottaja olisikin vahvasti kolmannen sektorin toimija 

 

20.9.2022 Vantaan kaupunginvaltuuston kokous

 

Marjo Vacker, Liike Nyt

 

 

Syyskuu- 2022

 

Lasten ja nuorten matalankynnyksen harrastustoiminnan lisääminen Vantaalla

 

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa ja liikkua ilman kilpatavoitetta

Lapsiystävällisenä kaupunkina Vantaa tarjoaa jo nyt paljon eriasteista harrastustoimintaa, iso kiitos siitä. Vantaalla voisimme myös kuitenkin lisätä lapsille ja nuorille niin kutsuttua ”höntsä-liikuntaa”.

Kaikilla lapsilla / nuorilla ei tarvitse olla kilpatavoitetta urheilun parissa. Tällä hetkellä kaikilla lapsilla / nuorilla ei ole mahdollisuutta harrastaa urheiluseuroissa esimerkiksi omien haasteidensa vuoksi. Tällainen yksi merkittävä ryhmä on ”nepsy-lapset/nuoret” eli nepsyllä tarkoitetaan neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavaa henkilöä.

Lisääntyvässä määrin yhä nuoremmat lapset jaetaan taitotasojen mukaan ryhmiin, vaikka harrastuksen tulisi olla vielä lapsen ehdoilla tapahtuvaa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus johonkin liikuntamuotoiseen harrastukseen, jossa voisi kokea ryhmään kuulumista ja saada onnistumisen hetkiä. Urheiluseurojen ulkopuolelle jäämisestä saattaa syntyä myös eriarvoisuuden kokemusta ja huonommuuden tunteita 

Panostaminen lapsiin ja nuoriin on paras investointimme myös tulevaisuuden hyvinvoinnin, fyysisen ja psyykkisen terveyden osalta. Myös sosiaalisten taitojen kehittyminen on merkittävää joukkuetoiminnassa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Vantaan tulee kartoittaa mahdollisuuksia lisätä matalankynnyksen harrastustoimintaa etenkin liikunnan osalta ja ”höntsä-mallilla”. Kartoituksella selvitetään myös mahdollisuutta integroida harrastejoukkueita jo olemassa oleviin vantaalaisiin urheiluseuroihin ja järjestöihin.  Tavoitteemme on, että mahdollistamme monen lapsen, nuoren ja heidän perheidensä osallisuutta ja hyvinvointia. Tarve on ajankohtainen ja merkittävä

 

Vantaa 19.9.2022

Marjo Vacker, Liik.

Tiina Tuomela, KD

Sirpa (Siru) Kauppinen, Vihr.

 


Aluevaltuusto


 

Elokuu 2022

 

 

ETSIVÄN VANHUSTYÖN PYSYVÄN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUEELLA

 

Aiemmin Vantaalla on toteutettu etsivää vanhustyötä ainakin hankemuodossa vuoteen 2021. Keravalla toimii löytävän vanhustyön työryhmä, jossa on mukana Keravan kaupungin vanhuspalveluiden edustajien lisäksi eri kolmannen sektorin toimijoita.

 

Hyvinvointialueen tulisi varmistaa järjestöyhteistyö ja järjestöjen tuki myös jatkossa. Tavoitteena on tavoittaa ikääntyneitä, jotka ovat tavalla tai toisella jääneet syrjään erilaisista verkostoista tai palveluista.

 

Ajankohtainen tilanne ikääntyvän väestömme osalta on huolestuttava ja kaikki mahdollinen tuen tarjoaminen myös heille on selvitettävä. Etsivän vanhustyön osalta myös ennakoiminen on prioriteeteissa kärjessä ja tällaisella pysyvällä toiminnalla pystyisimme reagoimaan jo hyvissä ajoin niihin haastaviinkin tilanteisiin. Liian moni ikäihminen on niin sanottua ”hiljaista kansaa”. Heille etsivän vanhustyön tuottama palvelu olisi erityisen tärkeää. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen

 

Esitämme, että Vantaa ja Kerava hyvinvointialue tekisi selvityksen kyseisen palvelun osalta ja kartoittaisi pysyvän toiminnan ratkaisuja jo ennen Vantaa ja Kerava hyvinvointialueelle siirtymistä.

Tarkennamme vielä, että palvelu integroitaisiin osana Vantaa ja Kerava hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueella olisi palvelusta seuranta- ja palvelunjärjestämisvastuu, vaikka palveluntuottaja kumppaneina olisikin kolmannen sektorin toimijoita

 

Vantaalla 30.8.2022

Marjo Vacker liik.

Pia Lohikoski vas.

Laura Tulikorpi vihr.